[sudo-users] centralized iolog deployment

konrad rzentarzewski konrad.rzentarzewski at artegence.com
Wed Apr 4 10:37:26 EDT 2012


On Wed, Apr 04, 2012 at 10:32:49AM -0400, Todd C. Miller wrote:
> This is on my todo list.  It won't make sudo 1.8.5 but will probably
> be in 1.8.6 or 1.8.7.
> 
> My basic plan was to log via syslog an initial message with the
> date, host, user, runas user, tty, cwd, command and a sequence
> number (used to associate the keypress with the command meta data).
> The keypress events would contain the host, sequence number, keypress
> type (ttyin, ttyout, stdin, stdout, stderr), the time between the
> last event (for accurate playback) and the actual data (base64
> encoded).
> 
> This would then be consumed by a program on the loghost run via
> syslogd.

this is awesome. i'm looking forward to playing with it.

-- 
 konrad rzentarzewski - Senior SA, Artegence sp. z o.o.
 Office: +48.223801313  NOC: +48.222010500  ARTE42-RIPE
 Ten mail nie stanowi pisma i zamówienia handlowego wg.
 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037)

<legal_blurb>
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000066610
NIP: 521-30-18-541
wysokość kapitału zakładowego: 51 500,00 PLN
</legal_blurb>More information about the sudo-users mailing list